Superior Mesenteric Artery Syndrome – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology